فهرستی از مقالات دکتر اصغر جعفری ولدانی

 

فهرستی از مقالات  دکتر اصغر جعفری ولدانی :

 

۱-  « نگرشی به عهد نامه 1975 ایران و عراق » ، مجله حقوقی ، شماره 5 ، بهار 1365

2-  « موقعیت استراتژیک اروند رود و پیشینه تاریخی آن » اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره 10 ، سال اول ( تیر ماه 1366)

3-  « بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق (1)، مجله سیاست خارجی ، سال اول شماره 4 ( مهر – آذر 1366)

4-  « بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق (2)، مجله سیاست خارجی ، سال اول شماره 4 ( مهر – آذر 1366)

5-  « بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق (3)، مجله سیاست خارجی ، سال دوم شماره 1 (دی – اسفند 1366)

6-  « طرحهای تجزیه خوزستان »« مجله سیاست  خارجی ، سال دوم ، شماره 2 ، ( فروردین- خرداد 1367)

7-  « اختلاف عراق با کویت وسوریه» ، بولتن دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،شماره 24 ، ( 15 آذر 1367).

8-  «اهداف عراق از تجاوز به ایران »، بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع ، جلد دوم (تهران : دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع ،‌1368)

«ادعاهای ارضی عراق نسبت به کویت » ، مجله سیاست خارجی ، سال چهارم ، شماره 3 ، (پاییز 1368).

۱۰- «طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین الملل »،( با همکاری خانم نیلوفر حق شناس کاشانی ) مجله حقوقی ، شماره 12 ، ( بهار – تابستان1369).

11- « اختلاف مرزی و ارضی  بین کشورهای خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت منطقه »، مجموعه مقالات سومین سمینار خلیج فارس ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی . 1372.

12- « عوامل موثر بر سیاست خارجی عراق درارتباط با اشغال کویت »، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره 54-53، (بهمن-اسفتذ 1370).

13- « روابط ایران و عراق از آتش بس تاپذیرش مجدد عهدنامه 1975 »، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره60-59، (‌مرداد- شهریور 1371).

14- « نگاهی به اختلافات مرزی قطر و عربستان»، اطلاعات  سیاسی- اقتصادی. شماره 64-63، (‌آذر- دی 1371).

15- « عربستان : نگاه به یمن»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره 70- 69 ،(خرداد- تیر 1372).

16- « ناپایداری مرزها در خلیج فارس »، مجموعه مقالات  چهارمین سمینار خلیج فارس ، تهران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1372 . این مقاله همچنین در مجله « سیاست خارجی »، شماره 4 ، سال 1372 انتشار یافته است .

17- « تحولات مرزها در عربستان شرقی »، (1) اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره 74-73،( مهر- آبان 1372).

18- « تحولات مرزها در عربستان شرقی »،(2)اطلاعات سیاسی- اقتصادی . شماره 80-79،‌(فرودین – اردیبهشت 1373).

19-«نگرشی تاریخی به جزایر تنب و ابوموسی» ، این مقاله به درخواست وزارت امورخارجه تهیه و د رمجله سیاست خارجی شماره 1و2(بهار 1373) انتشار یافته است .

20-«تداوم ادعاهای ارضی عراق نسبت به کویت » ،  اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره 84-83 ،(مرداد-شهریور 1373).

21- «ناپایداری مرزها در خلیج فارس» ، فصلنامه سیاست خارجی ، شماره چهارم ، ( زمستان 1372).

22-« تداوم بحران د رمرزهای عراق-کویت»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره 86-85،( مهر-آبان  1373 ).

23-Unstable Borders in The persian Gulf , The Iranian Journal of International Affairs , Vol. V,no.3-A , Fall-winter 1993-94.

24-« سازمان ملل متحد و علامت گذاری مرزهای عراق و کویت»، مجله سیاست خارجی ، شماره 4 ، ( زمستان 1373).

25-« ایران وکشورهای خلیج فارس, چشم اندازهای همکاری »، مجموعه  مقالات پنجمین سمینار خلیج فارس ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1373.

26-« تحولات مرزهای عربستان سعودی با عراق »، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،شماره 88-87(آذر—دی1373).

27-« نگاهی به مسائل داخلی امارات عربی متحده  »، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،94-93،0 خرداد-تیر1374).

28-« تحولات مرزهای عربستان سعودی با عراق »، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،شماره شماره 90-89، (بهمن - اسفند1374).

29- « بحران در مرزهای بحرین باقطر»، فصلنامه مطالعات خاور میانه ، سال دوم ، شماره 2، (تابستان 1374).

30-« چشمداشت های ترکیه به شمال عراق »، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، شماره96-95، ( مرداد-شهریور 1374).

31-« چشمداشت های ترکیه به شمال عراق »، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، شماره 97-98، (مهر- آبان 1374).

32-Iran and The Persian Gulf Countries: Prospects for Cooperation .The Iranian Journal of International Affairs, Vol.V111.No.3,(Fall 1996).

33- «اکولوژی خلیج فارس و منابع آلوده کننده آن »، مجموعه مقالات اولین همایش دریایی ایران ، چابهار، (اردیبهشت 1376).

34- «بحران در روابط سودان و مصر »، اطلاعات سیاسی- اقتصادی .شماره 128-127،(فروردین- اردیبهشت 1377).

35-« نگاهی به یادداشت تفاهم 1971 ابوموسی»، مجله سیاست خارجی سال یازدهم . شمار 2 (تابستان 1376).

36-« بحران در روابط سودان باهمسایگان آن »، اطلاعات سیاسی-اقتصادی .شماره 126-125،(بهمن- اسفند 1376).

37-« بی ثباتی در حوزه دریای سرخ »، اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، شماره 134-133.0مهر-ابان1377).

38- « پژوهشی درباره جزایر ایرانی تنب وابوموسی » ، مجله سیاست خارجی ، سال دوازدهم ، شماره 3 ، (پائیز 1377).

39- « تحدید فلات قاره درمناطق شمالی خلیج فارس » ، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم . شماره 4 ، (زمستان 1377).

40- « اسرائیل وحوزه دریای سرخ»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال پنجم ، شماره 4 ،(تابستان 1377).

41- « نقش جدید ترکیه درمنطقه »، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، سال هفتم ، شماره 2 ، (تابستان 1378).

42- « ایران و اروپا : از گفتگوی انتقادی تا مشارکت اقتصادی »، فصلنامه سیاست خارجی ، سال سیزدهم ، ویژه اروپا ، شماره 2 ،( پائیز 1378).

43- «اختلاف های سوریه و ترکیه بر سر منطقه هاتای »، فصلنامه ساست خارجی ، سال سیزدهم ، شماره 3 ، (زمستان 1378).

44- « بحران درحوزه دریای سرخ »، پژوهش حقوق و سیاست ، سال اول ، شماره 1 ( پائیز وزمستان1378)

45- « چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب و ابوموسی و حل و فصل آن »، پژوهش حقوق وسیاست . سال سوم ، شماره 4 (بهار- تابستان 1380).

46- « ژئوپولیتیک خلیج فارس در آغاز هزاره جدید» مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی خلیج فارس (تهران : وزارت امور خارجه 1380).

47- « مصر و خلیج فارس از دیرباز تا کنون » فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال نهم ، شماره 4( زمستان 1381)

48- « همکاری های منطقه ای : چارچوبی برای گسترش روابط ایران و مصر »، مطالعات افریقا . سال هفتم ، شماره 6 ( پائیز-زمستان 1381).

49- « روابط ایران و عراق در سال های 2003-1988»، د رکتاب مسایل ایران و عراق ،(تهران : موسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، 1382).

50- «  روابط ایران و اتحادیه اروپا بعد از 11 سپتامبر 2001» ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، سال 18 ، شماره 198-197(بهمن- اسفند1382).

51- «چارچوبی برای گسترش روابط فرهنگی ایران و مصر» ، مطالعات افریقا . سال هفتم ، شماره 8 (پاییز و زمستان 1382).

52- « ایان و اروپا : از گفت و گوی انتقادی تا گفتگوهای سازنده و فراگیرط، در کتاب مسایل ایران و اروپا (تهران : موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، تهران ، 1382).

53- Iran-Iraq Relations in 1988-2003 , Iran Review, No .1 , 2003.

54- Iran and EU From Critical Didlogue To Conditional Negotiations , Iran Review , No.2 .2003.

55- « اسلام گرایی در فلسطین و زمینه های آن » نشریه پژوهش حقوق و سی‍‍است . سال ششم ، شماره 10 (بهار و تابستان 1383).

/ 5 نظر / 91 بازدید
سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم

ولدانی

سلام آقای دکتر . وقتی می بینم شما هنوز پسوند ولدانی را برای خودتون حفظ کردید به خودمون افتخار میکنیم .متاسفانه اغلب ما وقتی به پست و مقامی می رسیم اصل و نصب خود را خیلی زود فراموش میکنیم ولی شما اینگونه نبودید و نیستید .برای برادر بزگوار شما شهید بزرگوار فضل الله جعفری و پدر بزرگوارتان علو درجات را از خدای منان خواهانیم .

هم محله ای

سلام ، آقای جعفری اگه بیشتر توی مقاله هاتون درمورد محله هم بنویسی خیلی قشنگ تره ، تا اونجایی که درس هامون بگذاره ماهم کمک میکنیم ، موفق باشید.

رشید عباس ولدانی

سلام و خسته نباشید انشا ال.. که حالتان خوب است و برایتان ارزوی سلامتی و تن درستی میکنم موفق باشید

تقی نژاد

سلام استاد از دانشجویان حضرتعالی هستم در سال 1379 ، زمانی که دانشکده در خیابان بخارست میدان آرژانتین بود. جزوه های حضرتعالی در دروسی چون سیاست و حکومت خاورمیانه‌، مسایل خلیج فارس، سیاست خارجی ایران و... هنوز هم با همان نظم گفتار حضرتعالی، در آرشیو کتابخانه شخصی بنده نگهداری می شود و روش تدریس ستودنی حضرتعالی همواره برای حقیر الگو بوده و هست. امسال نیز در پردیس علامه مصاحبه دکترا در پیش دارم، امیدوارم بتوانم همانند چهار سال دوره لیسانس، چهارزانو روبری شما نشسته و از محضرتان کسب دانش نمایم. ضمنا در وبلاگ چند سال پیش و متروکه کنونی! خویش لینک اساتید دوره لیسانس و ارشد را گذاشته ام هم برای استفاده هر روزه خودم و هم برای بهره گیری دوستان. متاسفانه تصویری از حضرتعالی در دسترس نبوده است تا با افتخار آنرا نیز در وبلاگ درج نمایم. تابستان در پیش رو و پس از مصاحبه در نظر ایجاد وبسایت مستقل دارم و امیدوارم یک پرتره از خود را برای بنده ایمیل نمایید تا حس زیبای نوستالوژیک خود و بقیه دانشجویان حضرتعالی در سالهای گذشته را سیراب نمایم. بلاگ بنده = http://karneme.blogsky.com ایمیل بنده = karneme@yahoo.com دانشجوی همیشگی شما رو